Spelregels

ALGEMEEN
 • De Remunjse vastelaovesquiz is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen worden opgelost en opdrachten worden uitgevoerd.
 • De vastelaovesquiz is een uitgelezen gelegenheid om iedereen die van vastelaovend houdt te betrekken, nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden dit alles met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.
 • De organisatie van de Remunjse vastelaovesquiz is in handen van V.V. de Donderböl hierna te noemen “de organisatie”.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement zal aan ieder deelnemend team bij inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is mogelijk nadat u heeft verklaard kennis te hebben genomen van, en namens het hele team akkoord gaat met, het reglement en de voorwaarden die betrekking hebben op de Remunjse vastelaovesquiz.
 
2. TEAMS
 • De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit ongeveer 10 personen.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie punt 3.
 • De teamcaptain is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamcaptain.
 • Indien de teamnaam reeds is ingediend, heeft degene die zich als eerste heeft aangemeld recht op de teamnaam.
 • Wij vragen de teams om qua teamsamenstelling eens bewust verder te kijken dan de vriendengroepen of familie. Kijk eens of je teams kunt vormen met mensen van verschillende leeftijden. Vraag ook een andere mensen die misschien niet zo voor de hand liggen zoals een oudere buurvrouw, een alleenstaande, of mensen die pas in jullie wijk zijn komen wonen! Iedereen kan samen een team vormen, wij vragen jullie om elkaar op te zoeken! Jong kan van oud leren, en andersom, sublieme combinaties voor de Remunjse vastelaovesquiz dus!
 

3. INSCHRIJVEN

 • Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op onze website www.remunjsevastelaovesquiz.nl 
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren. 
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de volgende zaken; de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten wordt en mag deelnemen aan de Remunjse vastelaovesquiz, het aantal deelnemers/groepen, tijd van aanvang en eindtijdstip van de Remunjse vastelaovesquiz.
 • De kosten voor deelname aan Remunjse vastelaovesquiz bedraagt vooralsnog € 22,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren.
 • Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving betaald te worden via de door ons verstrekte QR code, die u ontvangt via de bevestigingsmail.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van V.V de Donderböl het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

4. DEELNEMEN

 • Na inschrijving wat is gebeurd door het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd een informatiebrief.
 • Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn.
 • Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de informatieavond kan niet deelnemen aan de Remunjse vastelaovesquiz.
 • In dit reglement staan de officiële spelregels voor Remunjse vastelaovesquiz vermeld.
 • De organisatie stelt een quizmap samen waarin alle vragen en doe opdrachten voor de Remunjse vastelaovesquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond zelf. Hiervoor wordt te zijner tijd een tijdstip bekend gemaakt.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun quizmap niet ophalen binnen de genoemde tijd of niet (of onjuist) inleveren vóór het genoemde tijdstip.
 • Teams worden geacht de quizmap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen en opdrachten in de map, waarvoor men locaties in Roermond moet bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag. 
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in de quizmap eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen.
 • De ingevulde quizmap moet op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Quizmappen die worden ingeleverd ná het uiterste inlevertijdstip, worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.
 

5. PUNTENTOEKENNING EN UITSLAG

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun juistheid beoordeeld. De antwoorden zijn door de organisatie vastgesteld en zijn bindend. Hierover wordt in geen geval gediscussieerd. Voor elke goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht worden punten aan het team toegekend. De teams die hun quizmap tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • De quizmap mag uit elkaar worden gehaald, bij inleveren moeten de pagina’s weer terug in goede volgorde zitten. Geen goede volgorde is strafpunten.
 • Doel van de Remunjse vastelaovesquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • Voor de beste Remunjse vastelaovesvereniging zal er ook een prijs zijn. Indien er meerdere teams meedoen namens 1 vereniging zal er gekeken worden naar het beste team van betreffende vereniging. De punten van het beste team doet mee voor de prijs.
 • De bekendmaking van de uitslag van Remunjse vastelaovesquiz wordt bekend gemaakt tijdens een nader te noemen moment.
 • De uitslag van Remunjse vastelaovesquiz is bindend en staat niet ter discussie.

6. PRIJZEN

 • De organisatie stelt prijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. 
 • De beste vastelaovesvereniging van Remunj krijgt naast een prijs ook de Remunjse vastelaovesquiz wisseltrofee uitgereikt.
 • LET OP: Indien je de wisseltroffee ontvangt, maar hem vervolgens kapot of kwijt maakt, dien je zelf voor een vervangend exemplaar te zorgen.

7. ALGEMEEN

 • Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Remunjse vastelaovesquiz.
 • Deelnemen aan de Remunjse vastelaovesquiz is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn om locaties in/om Roermond te bezoeken om de vragen of opdrachten uit de quizmap te beantwoorden. De veiligheid in het verkeer blijft voorop staan. Het is waarschijnlijk drukker dan normaal op sommige punten. Heb respect voor elkaar en gun elkaar doorgang en een goede plaats. Blijf ook niet langer op locaties dan nodig is. Rijd in de buurt van locaties extra voorzichtig en let op aan- en afkomend verkeer. Voorzichtigheid en sportiviteit staan in deze leuke opdrachten centraal! Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag.
 • Door deel te nemen aan onze Remunjse vastelaovesquiz geeft u ons toestemming gemaakte foto’s tijdens de quizavond en of feestelijke avond in te kunnen zetten voor PR doeleinden. Dit is van toepassing voor teams alsook de individuele deelnemers.
 • Bij de opslag van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de AVG wetgeving. In onze privacyverklaring staat beschreven hoe wij als organisatie omgaan met deze persoonsgegevens.

TENSLOTTE: NIET HET WINNEN IS BELANGRIJK, MAAR DE GEZELLIGHEID EN HET MEEDOEN. HOEWEL EEUWIGE ROEM NIET TE VERSMADEN IS!